วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คุณสมบัติการคัดแยกขยะ
ถังขยะ มีคุณสมบัติการคัดแยกขยะ แล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ
อีกหลากหลายประเภท ได้แก่
  • ปกป้องเชื้อโรค อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถัง
  • ปกปิดกลิ่น ไรฝุ่น ที่อยู่ภายในถัง
  • ช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้น
  • ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ได้สัดส่วนภายใต้ความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
  • สร้างอุปนิสัยของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นผู้รักความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่


ถังขยะแยกประเภท หมายถึง ภาชนะที่ไว้สำหรับใส่สิ่งที่ไม่ต้องการ โดยแบ่งแยกการใส่ตามประเภทของสิ่งเหล่านั้นถังขยะ สีแดง "อันตราย"
บรรจุขยะที่มีสารอันตรายปนเปื้อน 
 เช่น กระป๋องสี ขวดสเปรย์  ยาฆ่าแมลง และที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี


ถังขยะ สีเขียว "ขยะเปียก" หรือ "ย่อยสลายได้"
บรรจุขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษไม้ พืช และขยะที่สามารถย่อยสลายได้


ถังขยะ สีเหลือง "รีไซเคิล"
บรรจุขยะที่สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ได้ เช่น กระดาษ กระป๋อง เหล็ก เศษพลาสติก


ถังขยะ สีน้ำเงิน "ทั่วไป"
บรรจุขยะที่ไม่ในหมวดหมู่ของทั้ง 3 ข้อด้านบน หรือ ขยะที่ไม่มีสารปนเปื้อนและไม่สามารถนำกลับมาใช่ใหม่ได้

สั่งซื้อและดูรายละเอียดอื่นๆได้ที่ >>>www.108Clean.com<<<